Algemene voorwaarden

Wie is wie?

Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door The Factory cvba-vso.

The Factory cvba-vso, met maatschappelijke zetel in;
Diestersteenweg 152
3970 Leopoldsburg, BE
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0434.153.588 info@pukkelpop.be

Wij zijn ook verantwoordelijk voor de website www.pptickets.be
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.
Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopsvoorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Proclaimer.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

 

Gebruik van de website

 

Iedere gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid van onze websites garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van ‘errors’ en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

Daarnaast wordt de website aangeboden op ‘as available’-basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van The Factory cvba-vso.

Tenslotte bevat onze website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van The Factory cvba-vso staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker. The Factory cvba-vso is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

 

Informatie op onze website

 

The Factory cvba-vso besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet The Factory cvba-vso, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Wat met mijn privacy?

 

Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Aangezien wij privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk vinden, hebben wij de moeite genomen om jou op de meest uitgebreide wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die wij verrichten. Wij verwijzen je dan ook graag door naar ons Privacy Beleid.

 

Intellectuele eigendom

 

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

 

Toepasselijk recht

 

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door The Factory cvba-vso moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

 

Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou.

 

Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres info@pukkelpop.be.

Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.

 

FESTIVALTICKET NODIG? Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN:

 

Wat biedt pukkelpop jou aan?

Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden;

 • FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (combi- of dagticket). Dit festivalticket moet je aan de ingang ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein.
 • CAMPINGTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot de camping die vermeld staat op het campingticket voor de respectievelijke duur van keuze. Een campingticket kan je aankopen samen met je festivalticket of na aankoop van je festivalticket.
  • Campingtickets voor Camping Chill (vroegere Camp Site A) zijn enkel geldig voor Camping Chill. Dit campingticket moet je aan de ingang van het festival ruilen voor een Camping Chill campingbandje.
  • Campingtickets voor Camping Relax (vroegere Camp Site B) zijn enkel geldig voor Camping Relax. Dit campingticket kan je aan de ingang van Camping Relax (vroegere Camp Site B) of aan de ingang van het festival ruilen voor een Camping Relax campingbandje.
 • CAMPING UPGRADES; Festivalgangers die al een festivalticket hebben aangeschaft kunnen een camping-upgrade aankopen. De upgrade kan bestaan uit enerzijds de huur van een campingfaciliteit of anderzijds de aanschaf van een kampeerpakket.
 • GRATIS OPENBAAR VERVOER; Jouw festivalticket geeft je ook de mogelijkheid om (gratis) met het openbaar vervoer naar onze terreinen te komen. De voorwaarden van deze mogelijkheid vind je terug onder titel "Met het openbaar vervoer naar Pukkelpop?" .
 • FOOD & DRINKS VOUCHER; Deze voucher kan je online kopen op onze Website en ter plaatse op onze terreinen tegen food & drinks tickets inruilen.
 • Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze vermeld staan op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen, servicekosten en mobiliteitsbijdrage).

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

 • RECYCLING DEPOSIT; In het kader van haar afvalsensibilisering voert de Pukkelpoporganisatie een afvalbijdrage in voor kampeerders. Deze Recycling Deposit bedraagt €10 en wordt verrekend tijdens de aanschaf van een officieel PKP-campingticket. Dit bedrag kan op eenvoudige wijze worden gerecupereerd.
  • Op de officiële PKP-kampeerterreinen kan de festivalbezoeker bij elke Recycling Point of bij een campingmedewerker twee soorten vuilniszakken bekomen: eentje voor restafval, eentje voor PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkarton). De bedoeling is om tijdens het verblijf afval (beter en correct) te sorteren. Een correct gesorteerde vuilniszak (restafval of PMD) moet ter plaatse in een Recycling Point worden binnengebracht. Bij afgifte wordt dan het polsbandje van de bezoeker gescand.
  • De terugbetaling van de Recycling Deposit gebeurt na afloop van het festival op uitdrukkelijke voorwaarde dat de festivalganger zijn afval gesorteerd (restafval of PMD) heeft binnengebracht in een Recycling Point en daar zijn polsbandje liet scannen. Enkel indien aan voorgaande voorwaarde voldaan werd zal het integrale bedrag van €10 worden teruggestort op het rekeningnummer van de initiële koper en dit ten laatste op 31 augustus. Werd er voldaan aan deze voorwaarde maar heb je niets ontvangen na die datum, dan kan je tot 30 september contact opnemen via servicedesk@pptickets.be.
  • Biedt de festivalganger zich niet aan op één van de Recycling Points met een correct gesorteerde vuilzak (restafval of PMD) en/of werd zijn polsbandje niet ingescand, dan zal de Recycling Deposit niet worden terugbetaald en komt dit bedrag definitief toe aan Pukkelpoporganisatie als bijdrage in de afvalverwerking.
  • De Recycling Points op Camping Chill, Camping Relax en Camping Relax+ zijn doorlopend open van woensdag 12.00u tot zondag 11.00u.

 

Hoe een ticket reserveren?

 

De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële verkoopswebsite(s); www.pptickets.be of www.proximusgoformusic.be

Al jaren worden wij, maar vooral onze bezoekers, geconfronteerd met de gevolgen van onofficiële verkoop (valse tickets, woekerprijzen). Om teleurstellingen te vermijden, hebben we een aantal maatregelen genomen. Ben je benieuwd, wij informeren je graag verder onder titel "Wat met onofficiële verkoop?". Wil je dus zeker zijn dat jouw geld een geldige toegang verschaft, koop dan niet via de 'zwarte markt'. Merk je een onofficiële doorverkoop op, meld het ons en help zo onnodige gedupeerden vermijden.

Een toegangsticket voor vrienden, collega’s, familie etc (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. Wij vragen wel de naam van de eindgebruiker, voor de toegangscontrole. De persoon of de firma die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever.

Blessed by internet verkopen we onze tickets enkel nog online. Om jou vooraf al iets meer informatie te geven over hoe de verkoop gebeurt, overlopen we graag –kort- alle stappen. Neem alles even rustig door. Wij beloven, het wordt geen kruisverhoor.

Via www.pukkelpop.be of www.proximusgoformusic.be kom je in onze verkoopswebsite www.pptickets.be terecht.

Hier krijg je een eerste keuze scherm met volgende mogelijkheden :

 • TICKETS : Festivalticket met of zonder camping en met of zonder Food & Drinks voucher
 • FOOD & DRINKS VOUCHERS
 • CAMPING ONLY – CAMPING UPGRADES : hiervoor moet je al bezit zijn van een festivalticket
 • BIERVOUCHER

Tickets

 • Stap 1: Selecteer je tickets

  In stap 1 bepaal je welk type (dagticket of combi) en hoeveel tickets je wil bestellen. Per persoon kan je maximum zes (6) toegangstickets bestellen. Kijk vooraf welke tickets we aanbieden om vergissingen in the heat of the moment te vermijden.  Ook het aantal food & drinks vouchers kan in deze stap worden aangeduid.

 • Stap 2: Vul je gegevens in

  Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper. Wij vragen niets meer dan jouw naam, adres en emailadres voor het geval we jou moeten contacteren. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen.

  Hier vragen we je ook expliciet onze Algemene Voorwaarden goed te keuren.

  De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

 • Stap 3: Personaliseer je tickets

  Voor ons ben jij geen nummer. Ieder toegangsticket staat op naam en is bijgevolg niet overdraagbaar. Dit betekent dat je het niet kan doorgeven of doorverkopen aan iemand anders. Aan de ingang gaan we na of jouw identiteit overeen komt met de identiteit op het ticket. Enkel en alleen als er sprake van een match is krijg je toegang tot het festival. Het is dus opnieuw belangrijk om correcte informatie mee te geven.

  In deze stap kan je ook aangeven op welke camping je wenst te verblijven. Je kan kiezen voor Camping Chill, Camping Relax of geen camping en dit zolang er plaatsen zijn op de aangeboden campings. Wees hierbij zeer nauwkeurig en pas op voor fouten. Camping Relax wordt gratis aangeboden. Voor Camping Chill wordt een supplement aangerekend. Voor beide Campings Chill en Relax wordt een Recycling Deposit gevraagd.

  De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

 • Stap 4: Kies een betaalmethode

  We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop.

  Volgende betaalmethoden zijn mogelijk:

  • Maestro
  • Bancontact / Mister Cash
  • Mastercard
  • VISA
  • iDEAL (enkel voor klanten met een bankrekening in Nederland)

  Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.

 • Stap 5: Overzicht bestelling

  Dit is de laatste stap in het bestelproces. Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens correct zijn.

  Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure en corrigeer waar nodig.

 • Stap 6: Veilig betalen

Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op servicedesk@pptickets.be. Vermeld steeds je naam, adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel kunnen helpen.

 

Alle bovenstaande stappen doorlopen?

 

De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw festivalticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. Na betaling zie je een scherm met vermelding van een support ID-NUMMER. Dit is de nummer van je bestelling, noteer deze alvast. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.

Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘festivalticket’. Dit houdt in dat je een PDF bestand opgestuurd krijgt via e-mail. Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan The Factory cvba-vso. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Het PDF bestand moet je afprinten en geldt als enig geldig toegangsbewijs. Jouw ticket is je festival-, camping- en busticket.

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en campingticket wordt toegang verleend tot het evenement of de camping. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.

De houder van een gekopieerd festivalticket of campingticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren.

 

Camping Only of upgrade van Camping Relax naar Camping Chill?

 

Voor een aparte aankoop van een campingticket voor Camping Chill of Camping Relax of voor een upgrade van Camping Relax naar Camping Chill, moet je al over een festivalticket beschikken. Tijdens de bestelprocudure van deze Camping Only tickets zal je de shortcode en het ticketnummer van het gepersonaliseerde festivalticket moeten vermelden. Het staat vermeld op je festivalticket net onder je naam.

Het Camping Only ticket wordt samengevoegd met het festivalticket en kan er niet meer van worden gescheiden. Het samengevoegde festival- en campingticket wordt enkel verzonden naar het email adres dat de koper van het festivalticket doorgaf bij de initiële bestelling van het festivalticket.

Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra The Factory cvba-vso de overeenkomst heeft uitgevoerd.

Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

 

Wat met onofficiële verkoop?

 

Omdat wij al jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van valse tickets en tickets aan woekerprijzen, doen wij grote inspanningen om dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan. De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via de officiële verkoopswebsite www.pptickets.be en www.proximusgoformusic.be.

Elk festivalticket en campingticket staat op naam, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat je het niet kan doorverkopen of doorgeven aan iemand anders. Komt jouw identiteit niet overeen met de identiteit op het ticket dan krijg je geen toegang tot het festival- en campingterrein.

De recente wet van 30 juli 2013 helpt ons door onrechtmatige doorverkoop strafrechtelijk te sanctioneren (boetes tot €60.000). Het is verboden om jouw festivalticket en campingticket door te verkopen of aan derden te verschaffen, op welke wijze dan ook en ongeacht of het om een commerciële of een andere redenen gaat. Geen enkele van de aangekochte tickets mogen worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat The Factory cvba-vso hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat is jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.

Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij Pukkelpoptickets worden weggeschonken.

The Factory cvba-vso heeft het recht om festivaltickets en campingtickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.

Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op servicedesk@pptickets.be

Met het openbaar vervoer naar Pukkelpop? Neem deze voorwaarden nog even door.

Bussen en trams (DE LIJN)

Het festivalticket is een geldig vervoersbewijs voor de bussen en trams van De Lijn. Het is geldig voor de rit vanaf elke stopplaats in België tot aan het festivalterrein in Kiewit.

Treinen (NMBS)

 • De festivaltickets zijn niet geldig in de trein
 • Elk festivalticket geeft wel recht op één gratis E-TREINBILJET dat op detrein.be/pukkelpop kan worden besteld met de NMBS-code die op jouw festivalticket is vermeld.
 • Het e-treinbiljet staat op naam, is dus niet overdraagbaar en kan niet worden omgewisseld of geannuleerd.
 • De e-treinbiljetten zijn geldig voor één heenreis en één terugreis met de trein in 2de klas van het door jou gekozen Belgisch station naar KIEWIT in de periode van woensdag 15-08-2018 t.e.m. zondag 19-08-2018.

Reizigers met Brussel-Nationaal-Luchthaven als vertrek- of bestemmingsstation dienen nog de Diabolotoeslag te betalen.

 • De e-treinbiljetten moeten steeds spontaan en samen met de identiteitskaart kunnen worden voorgelegd en dit zowel tijdens de heen- als tijdens de terugreis.
 • De e-treinbiljetten zijn niet geldig in de Thalys, Eurostar en andere hogesnelheidstreinen.
 • De festivalbezoekers uit het buitenland kunnen hun e-treinbiljet combineren met een vervoerbewijs (heen-en-terugreis) dat geldig is op de buitenlandse spoorwegnetten tot de Belgische grens. Van daar is het e-treinbiljet geldig naar het station Kiewit.
 • Polsbandjes en andere attributen van Pukkelpop zijn niet geldig als NMBS-vervoerbewijs.

MEER INFO: DETREIN.BE/PUKKELPOP

 

Op en rond het festivalterrein

 

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en campingticket krijgt toegang tot het festivalterrein en/of de camping. De houder van een gekopieerd festivalticket en campingticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren.

Verboden op het festivalterrein: vloeistoffen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs of verdovende middelen, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen. 

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, de campingorganisatoren, De Lijn en de NMBS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. Officiële verkoop van festivalmerchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Pukkelpop behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Pukkelpop te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

 

Aansprakelijkheid-Afgelasting–Overmacht-Programmawijzigingen

 

De Pukkelpoporganisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Pukkelpopticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de Pukkelpoporganisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Pukkelpoporganisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners, inclusief De LIJN en de NMBS.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Pukkelpoporganisatie, inclusief The Factory cvba-vso en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de Pukkelpoporganisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Pukkelpoporganisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.